Regulamin ATMIS – Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

 1. Organizatorem szkoleń jest firma Mateusz Kobylarz Dry Needling Polska, NIP: 6793141654, będąca właścicielem marki ATMIS – Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej.
 2. Aby zapisać się na kurs należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.atmis.pl
 3. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną wiadomość rekrutacyjną zawierającą wszystkie potrzebne informacje do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 4. Przesłanie wiadomości przez formularz kontaktowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz.833
 5. W celu zarezerwowania miejsca na kursie należy wpłacić bezzwrotny zadatek (będący częścią ceny kursu) 500 zł na numer konta organizatora, przesłany w wiadomości rekrutacyjnej.
 6. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (data przelewu na rachunku bankowym).
 7. Zadatek podlega zwrotowi jedynie w przypadku nie zebrania wystarczającej grupy Uczestników szkolenia lub w przypadku niezakwalifikowania się na szkolenie z powodu braku miejsc.
 8. Wpłaty zadatku należy dokonać do 7 dni od przesłania zgłoszenia przez formularz kontaktowy.
 9. Pozostałą należność za szkolenie należy dokonać przed datą podaną w harmonogramie na stronie internetowej www.atmis.pl .
 10. W przypadku wpłacenia zadatku i zakwalifikowania się na kurs, uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy (zawartej poniżej) między Organizatorem a Uczestnikiem.

 

Umowa dotycząca szkolenia „Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej. I Edycja 2018/2019”

Mateusz Kobylarz Dry Needling Polska

Ul. Andrzeja Potebni 8/12

30 – 537 Kraków

NIP: 6793141654

Będącą właścicielem marki ATMIS – Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej i reprezentowaną przez Mateusza Kobylarza, zwanego dalej Organizatorem, zawiera umowę z:

 

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Dowód osobisty:

Dyplom fizjoterapeuty/lekarza medycyny o numerze:

zwanym dalej Uczestnikiem

§ 1

Organizator zobowiązuje się do:

 1. Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia „Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej”, składającego się z 10 zjazdów dydaktycznych, których kalendarz i harmonogram jest dostępny dla Uczestnika w formie elektronicznej na stronie www.atmis.pl i Strefie studenta, w zamian za opłatę wnoszoną przez Uczestnika na rzecz Organizatora, której terminarz jest dostępny dla Uczestnika w formie elektronicznej na stronie www.atmis.pl i Strefie studenta.
 2. Zapewnienia wykwalifikowanych instruktorów, będących dyplomowanymi fizjoterapeutami i/lub osteopatami na wszystkie 10 zjazdów.
 3. Zapewnienia sali szkoleniowej, wyposażonej w stoły terapeutyczne oraz projektor multimedialny na wszystkie 10 zjazdów.
 4. Zapewnienia materiałów szkoleniowych w języku polskim i/lub angielskim.
 5. Zapewnienia tłumacza konsekutywnego, który będzie tłumaczył instruktora na język polski podczas zajęć teoretycznych, praktycznych oraz egzaminów podczas wszystkich 10 zjazdów.
 6. Przeprowadzenia i oceny końcowych egzaminów rocznych podczas 10 zjazdu egzaminacyjnego

 

§ 2

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany terminów zjazdów, w przypadku sytuacji niezależnych od Organizatora (np: wojna, strajk, anomalie pogodowe – uniemożliwiające przeprowadzenie zjazdu) przy czym poinformuje o tym Uczestników najszybciej, jak to tylko możliwe.
 2. Jednocześnie Organizator oświadcza, że w przypadku zajścia tego typu zdarzenia wyznaczony zostanie nowy termin zjazdu z przynajmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, o czym poinformuje Uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Zmiany instruktora w przypadku sytuacji niezależnych od Organizatora (choroba instruktora etc.), Organizator zobowiązuje się do zapewnienia instruktora o takich samych kwalifikacjach.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone przez Uczestnika szkody w trakcie kursu. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie ponosi Uczestnik i/lub firma ubezpieczająca go.

 

§ 3

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 500 PLN oraz przesłania podpisanej Umowy drogą elektroniczną, które gwarantują Uczestnikowi miejsce na liście uczestników oraz służą przeprowadzeniu czynności rekrutacyjnych. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku jakiejkolwiek formy rezygnacji ze szkolenia (wyjątek stanowi brak utworzenia grupy szkoleniowej).
 2. Wniesienia zaliczki oraz kolejnych dopłat za szkolenie w terminach określonych w harmonogramie wpłat dostępnym dla Uczestnika na stronie www.atmis.pl i Strefie studenta.
 3. Załączenia wymaganych dokumentów takich jak skan dowodu osobistego, skan umowy OC z tytułu zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych (fizjoterapeutycznych / lekarskich).
 4. Przesłania drogą elektroniczną kopii dyplomu fizjoterapeuty lub lekarza medycyny.
 5. Uiszczenia całości kosztu szkolenia w przypadku rezygnacji.

 

§ 4

Warunki finansowe:

 1. Koszt wszystkich 10 zjazdów wynosi 11500 zł.
 2. Jednorazowa opłata wpisowa (zadatek) wynosi 500 zł.
 3. Pełen koszt szkolenia (11500 zł) można uiszczać w opłatach ratalnych: opłata wpisowa (zadatek) 500 zł, zaliczka (wysokości 4000 zł) oraz 4 raty po 1750 zł każda.
 4. Terminy opłat przedstawia harmonogram wpłat.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczania opłat za szkolenie w terminach określonych w harmonogramie wpłat.
 6. Brak terminowej wpłaty (do 7 dni od daty podanej w harmonogramie) i brak informacji o opóźnieniu w opłatach oznacza wykreślenie Uczestnika z listy uczestników szkolenia oraz brak możliwości udziału w kolejnych zjazdach.
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia, bez względu na termin, opłata wpisowa wysokości 500 zł nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik ma obowiązek opłacić czesne za cały rok szkoleniowy.
 9. Rezygnacja w trakcie roku szkoleniowego oznacza utratę wpłaconych środków, a Uczestnik ma obowiązek uregulowania pozostałych dopłat.

 

§ 5

 1. Wszelkie zasady funkcjonowania ATMIS – Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej są określone w regulaminie dostępnym pod adresem www.atmis.pl/regulamin
 2. Uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem i stosować się do niego